✅ Gratis verzending vanaf €600,-  ✅ Vóór 15:30 besteld, dezelfde dag verzonden! ✅ Uit voorraad leverbaar
Pokémon TCG
 Mijn Account

Algemene voorwaarden

Ondernemingsgegevens:

PokéMania
Havenstraat 29
8574SG Bakhuizen

[email protected]

+31617381715

KvK nummer: 59109521

BTW nummer: NL001155081B28

Artikel 1: Algemene bepalingen.

De e-commerce website van PokéMania, een eenmanszaak biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen.

Onderhavige Algemene Voorwaarden (“Voorwaarden”) zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website (“Klant”). Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van PokéMania moet de Klant deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door PokéMania aanvaard zijn.

Artikel 2: Prijs

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen, belastingen.

Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld. U kunt deze terug vinden op onze website. https://www.pokemonmania.nl

De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

Artikel 3: Aanbod

Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden PokéMania niet. PokéMania is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.

Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met onze klantendienst.

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door PokéMania. PokéMania kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

Artikel 4: Online aankopen

Het toevoegen van producten geschied door middel van het toe te voegen in het winkelmandje.

Waarna de klant kan afrekenen en hierbij het stappenplan dient te volgen waarop de benodigde gegevens worden gevraagd om de bestellingen te kunnen afronden.

Op het einde dient de klant zijn betaal methode te selecteren slechts na betaling is er sprake van een overeenkomst.

De Klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen:

  • Bancontact
  • iDeal
  • Overschrijving op rekeningnummer NL87 KNAB 0401 1686 11
  • Contant bij afhalingen.

PokéMania is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot bestellingen waarbij de Klant betrokken is.

Uw bestelling word enkel aanvaard indien de betaling in ontvangst is genomen binnen 3 werkdagen gerekend vanaf de bestel datum.

LET OP !!! Bij verschillende pre-order datums bij een totaal bestelling ontvangt u de bestelling op de laatste preorder/release datum. Ontvang je graag de Pre-Orders op de dag van release? Gelieve een aparte bestellingen te plaatsten.

Artikel 5: Levering en uitvoering van de overeenkomst

Alle producten worden zorgvuldig verpakt en verzonden binnen een termijn van 3 werkdagen na ontvangst van betaling via erkende verzendpartners met die gepaard gaan met eventuele bijkomende verzend/administratiekosten.

Artikelen besteld via deze webwinkel worden geleverd in “België-Nederland”

De levering gebeurt door PostNL of Dpd. De klant krijgt hiervoor in sommige gevallen de keuze die aangeboden word tijdens het bestel proces en dit afhankelijk van het gewicht v/d bestelling.

Tenzij anders overeengekomen of uitdrukkelijk anders bepaald, worden de goederen aan de woonplaats van de Klant geleverd binnen 30 dagen na ontvangst van de bestelling.

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de Klant onverwijld worden gemeld aan PokéMania.

Het risico wegens verlies, diefstal of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen..

Pre-Orders hebben een datum die vooropgesteld zijn door leveranciers en aan ons worden doorgeven en kunnen ten allen tijden gewijzigd worden waardoor wij niet verantwoordelijk zijn. En dat u deze niet ontvangt op de dag van de release datum maar wel op de verplaatste datum. Dit word meegedeeld op de productpagina van het betreffende product..(Dit komt zelden voor). Indien er door de leverancier onvoldoende aantallen worden geleverd is er sprake van overmacht en worden de aantallen aangepast in uw bestelling. Uiteraard word er onmiddellijk overgegaan tot terug betalingen van de betreffende bestelling het zei deels of volledig dit is afhankelijk van de alsnog reeds geleverde producten/diensten (Dit komt zelden voor).

Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van PokéMania.

Artikel 7: Herroepingsrecht

De Klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant, “PokéMania” Havenstraat 29 – 8574SG Bakhuizen [email protected] via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, e-mail) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen.

Om de herroepingstermijn na te leven moet de Klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

De Klant moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan de onderneming heeft meegedeeld, terugzenden of overhandigen aan “PokéMania” Havenstraat 29 – 8574SG Bakhuizen

De Klant is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken met uitzondering van pre-orders.

Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt PokéMania zich het recht voor om de Klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de Klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

Enkel artikelen die zich in de originele verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen.

Indien de Klant de overeenkomst herroept, zal PokéMania alle tot op dat moment van de Klant ontvangen betalingen aan de Klant terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat PokéMania op de hoogte is gesteld van de beslissing van de Klant om de overeenkomst te herroepen. Bij verkoopovereenkomsten kan PokéMania wachten met de terugbetaling totdat hij alle goederen heeft teruggekregen, of totdat de Klant heeft aangetoond dat hij de goederen heeft teruggezonden.

Eventuele extra kosten ten gevolge retourneren van Klant aan PokéMania worden niet vergoed.

De Klant word terug betaald met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen de Klant voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

De Klant kan het herroepingsrecht niet uitoefenen voor:

de levering van volgens specificaties van de Klant vervaardigde goederen, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;

de levering van goederen die snel bederven of met een beperkte houdbaarheid;

de levering van verzegelde goederen die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken;

de levering van goederen die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;

overeenkomsten waarbij de Klant specifiek verzocht heeft hem te bezoeken om daar dringende herstellingen of onderhoud te verrichten;

de levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd, als de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de Klant en mits de Klant heeft erkend dat hij zijn herroepingsrecht daarmee verliest (bv. downloaden van muziek, software);

De volgende artikelen kunnen niet geretourneerd worden:

Verzegelde verpakking/producten zoals bv. -Boosterpacks -Trainerboxen -Andere verzegelde items die betrekkingen hebben op Pokemon/Tcg

Artikel 8: Garantie

Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.

Om een beroep te doen op de garantie, moet de Klant een aankoopbewijs kunnen voorleggen. Klanten wordt aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren.

De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.

Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant.

Artikel 10: Sancties voor niet-betaling

Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover beschikt, is de Klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de Klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 50 euro per factuur.

Onverminderd het voorgaande behoudt zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.

Artikel 11: Privacy

De verantwoordelijke voor de verwerking, “PokéMania” respecteert de Nederlandse wet met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens.

De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor volgende doeleinden: Het verwerken van de bestelling, versturen van nieuwsbrieven, reclame- en/of marketingdoeleinden.

U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan t.a.v. PokéMania, Havenstraat 29 – 8574SG Bakhuizen of [email protected], gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

In geval van gebruik van gegevens voor direct marketing: U kan zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing. Hiertoe kan U zich steeds richten tot t.a.v. PokéMania Havenstraat 29 – 8574SG Bakhuizen.

Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden.

De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn logingegevens en het gebruik van zijn paswoord. Uw paswoord wordt gecodeerd opgeslagen, PokéMania heeft dus geen toegang tot uw paswoord.

PokéMania houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden.

Indien u vragen heeft over deze privacy statement, kunt u ons contacteren op [email protected]

Artikel 12: Gebruik van cookies

Tijdens een bezoek aan de site kunnen ‘cookies’ op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.

U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd.  Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.

Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

Artikel 13: Aantasting geldigheid – niet-verzaking

Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

Het nalaten op gelijk welk moment door om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

Artikel 14: Wijziging voorwaarden

Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van . Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.

Artikel 15: Bewijs

De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

Artikel 16: Toepasselijk recht – Geschillen

Het Nederlands recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht.

De rechtbanken van de woonplaats van de Consument zijn bevoegd bij gerechtelijke geschillen.

PokéMania

Adres: Havenstraat 29
8574SG Bakhuizen, NL
Contact
© 2020 – 2024 PokéMania
usercart